Polityka prywatności

Polityka Prywatności
 
Dotyczy witryny www.wpustydachowe-sklep.pl prowadzonej przez firmę NEXMAR Sp. z o.o., zwanej dalej Serwisem.
 
Czytając czy przeglądając Serwis internetowy, rejestrując się, robiąc zakupy lub prenumerując naszą subskrypcję akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. 
 
Dane osobowe:
Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jednakże dla uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu konieczna może się okazać rejestracja. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 
Dane osobowe zebrane przez NEXMAR Sp. z o.o. będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Firma NEXMAR Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia zabranych przez siebie danych personalnych czy adresowych osobom trzecim.
 
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu.
 
Cookies
Serwis generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Tobie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie Cię przez serwer. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu na Twoim komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.
 
Poczta
Serwisy nie spamują Twojej skrzynki pocztowej. Korespondencja, którą od nas otrzymasz będzie wysyłana tylko za Twoją zgodą i w każdym momencie będziesz mógł z niej zrezygnować.
 
Zmiany w Polityce Prywatności
O wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności poinformujemy uprzednio użytkowników i będziemy je w prowadzać w porozumieniu z nimi. Jeśli zmiany owe nie będą Ci odpowiadać, zawsze istnieje możliwość rezygnacji z udostępniania nam swoich danych osobowych.
 
Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości Serwisów lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. ).
 
Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych utworów zawartych na Serwisie lub ich części, poza przypadkami wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie.
 
Korzystanie z treści zawartych na Serwisie nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw.
 
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wyżej wymienionych zasad.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES – ZGODNA Z RODO
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM https://www.xxx.pl
 
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://wpustydachowe-sklep.pl  (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Nexmar sp. z o.o.
2.Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1.Serwis: serwis internetowy http://wpustydachowe-sklep.pl
2.Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3.Właściciel: Nexmar sp. z o.o, ul. Mickieicza 67, 16-070 Choroszcz, NIP: 5422381820, Regon 050560740. 
4.Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
3.Celem Polityki jest w szczególności:
1.udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2.zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
4.Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5.W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6.Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1.ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2.ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 
§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych
 
1.Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
2.Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2.zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3.Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4.Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5.Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1.prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2.prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3.prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4.prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5.prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
6.Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: bok@wpustydachowe-sklep.pl . 
7.Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.
 
§ 3. Cookies
 
1.Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2.Cookies wykorzystywane są w celu:
1.dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2.optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3.tworzenia statystyk,
4.utrzymania sesji Użytkownika,
5.dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3.Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5.Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7.Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8.Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9.Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10.Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 
 
 
 
§ 4. Postanowienia końcowe
 
1.Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2.Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4.W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.